НачалоДокументиОбща информация

РДГ Велико Търново | Документи

Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 173/16.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2023 г.

Дата на публикуване: 18.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 43/17.01.2024 г. за определяне на работна група за изготвяне на последваща оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Дата на публикуване: 17.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-593/19.12.2023 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1124/07.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 826/19.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 765/29.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Кюстендил по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 674/18.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Варна по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 652/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 07.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 616/27.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Методика за изчисляване на таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси

Дата на публикуване: 27.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 601/22.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост или предоставени за ползване от ИАГ

Дата на публикуване: 22.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 597/20.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на Инструкция за командироване в страната и чужбина на служители от ИАГ

Дата на публикуване: 20.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 565/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне водосборите с поройна активност в горските територии в страната

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 552/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на „Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдена със Заповед 825/28.09.2022 г.

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 521/29.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.05.2023 г. изтегли
 
Годишния отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2022 г.

Дата на публикуване: 15.05.2023 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 04.05.2023 г. изтегли
 
Оперативен план с цели и дейности на Изпълнителна агенция по горите за 2023 г.

Дата на публикуване: 24.03.2023 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 20.03.2023 г. изтегли
 
Д О К Л А Д oтносно дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов по реда на чл. 21, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 07.03.2023 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2022 г.

Дата на публикуване: 06.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 198/02.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Отчет за изпълнението на заложените за 2022 г. цели и дейности на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Ежегодни цели за 2023 г. на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 110/03.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.02.2023 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2022 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 17.01.2023 г. изтегли
 
ДОКЛАД ОТНОСНО: ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2022 Г.

Дата на публикуване: 17.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 29/13.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Шуменско плато по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2022 г.

Дата на публикуване: 12.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1/03.01.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2023 г. по заявления, които се разглеждат по реда на Закона за горите

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-583/30.12.2022 г. на министъра на земеделието за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2023 г. по реда на Закона за горите

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1172/29.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно закриване на постоянен контролен горски пункт „Варвара“

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 14-I-1 от 12.12.2022 г. на комисията в РДГ - Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 13-I-1 от 12.12.2022 г. на комисията в РДГ - Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1083/28.11.2022 г. за изменение и допълнение на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдени със заповед № 759/05.09.2022 г.

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД06-280 24.10.2022

Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 825/28.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на „Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Изпълнителна агенция по горите“

Дата на публикуване: 28.09.2022 г. изтегли
 
На 14.09.2022 г. бе проведено заседание на Експертен съвет на ИАГ, при което бе приета актуализиране на примерната Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната.

Дата на публикуване: 21.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 759/05.09.2022 г. за утвърждаване на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“

Дата на публикуване: 06.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-295/19.08.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Заповед № РД 49-294/18.08.2022 г. за забрана на износа на необработен дървен материал за срок от три месеца

Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-294/18.08.2022 г. на министъра на земеделието за забрана на износа на необработен дървен материал за срок от три месеца, считано от 18.08.2022 г.

Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 713/19.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Шуменско плато по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 22.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 710/19.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Рилски Манастир по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, горскостопанския план за горските територии - държавна собственост, плана за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване от пожари в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Буйновци“.


Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД06-149 23.05.2022

Дата на публикуване: 25.05.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 23.05.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.

Дата на публикуване: 13.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 349/04.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 04.05.2022 г. изтегли
 
Годишния отчетен доклад за дейността на ИАГ през 2021 г.

Дата на публикуване: 29.04.2022 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № ОА04-2680/28.03.2022г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Велико Търново


Дата на публикуване: 30.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-02-01-55 от 22.3.2022г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Габрово


Дата на публикуване: 28.03.2022 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 22.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 192/14.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов през 2021 г.

Дата на публикуване: 10.03.2022 г. изтегли
 
Списък с видовете диви птици по отношение възприемчивостта им и риска от заболяване с вируса на инфлуенцата по птиците

Дата на публикуване: 07.03.2022 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища и невъзобновени сечища, както и на унищожени гори от други природни въздействия в горските територии към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 17.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 103/15.02.2022г. по чл. 22, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 12а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

За определяне лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2022 г. 


Дата на публикуване: 15.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12-II-1 от 10.02.2022 г. на комисията в РДГ - Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12-I-1 от 10.02.2022 г. на комисията в РДГ - Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.02.2022 г. изтегли
 
ДОКЛАД ОТНОСНО: ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване: 19.01.2022 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2021 г.

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2021 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 07.01.2022 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 07.01.2022 г. изтегли
 
Актуализиран списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за 2022 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РДГ- Велико Търново както и форматите, в които е достъпна

Дата на публикуване: 06.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1081/02.12.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2022 г. по заявления, които се разглеждат по реда на Закона за горите

(обн. ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., отм. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.).


Дата на публикуване: 05.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-1/04.01.2022 г. на министъра на земеделието за определяне цената на 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2022 г. по реда на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Дата на публикуване: 05.01.2022 г. изтегли
 
Решение № 11-I-1 от 15.12.2021 г. за промяна на предназначението на комисията в РДГ - Велико Търново

Дата на публикуване: 15.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1074/01.12.2021 г. за допълнение на Заповед № 1057/25.11.2021 г.

Дата на публикуване: 01.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1065/30.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ловуването по време на коледните и новогодишните празници 2021 г.

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед 1057/25.11.2021 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед 1060/29.11.2021 г. за утвърждаване на типови образци на бланки на документи по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии/НКОГТ/

които да се използват от служителите в Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена


Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 10-I-1 от 24.11.2021г.

РЕШЕНИЕ № 10-I-1 от 24.11.2021 г. на комисия в РДГ - Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия


Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Сравнителен анализ на добитите и транспортирани количества дървесина по първични превозни билети

Дата на публикуване: 09.11.2021 г. изтегли
 
Списък на базите за съхранение на вещи, предмет и/или средство на нарушения в регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД06-154 от 26.10.2021

Дата на публикуване: 26.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 919/22.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

относно провеждането на конкурси по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и изпити по чл. 236б от Закона за горите да се провеждат при условията на т. I 31 и т. II от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на миинистъра на здравеопазването.


Дата на публикуване: 25.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СИДП ДП – Шумен

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СЗДП ДП – Враца

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮЗДП ДП – Благоевград

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮИДП ДП – Сливен

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на ЮЦДП ДП – Смолян

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от проведена консултация с браншовите организации на територията на СЦДП ДП – Габрово

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазването на дивеча в ТП „ДЛС Витиня”

Дата на публикуване: 04.10.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазването на дивеча в ТП „ДЛС Тракия“

Дата на публикуване: 24.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за групово ловуване на дива свиня

Дата на публикуване: 23.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 800/20.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД06-130 от 17.09.2021

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. изтегли
 
АНАЛИЗ НА ДОБИТИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ИЗНОСА/ИЗПРАЩАНИЯТА НА ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ, НА НЕОБРАБОТЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, И НА ВНОСА/ПРИСТИГАНИЯТА НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВЕСНО-ВЛАКНЕСТИ ПЛОЧИ

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ от извършена проверка в ТП „ДЛС Паламара” в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 14.09.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2020 г.

Дата на публикуване: 03.09.2021 г. изтегли
 
Анализ на резултатите от дейността по контрола върху опазването на горските територии, осъществена от екипите горски инспектори на РДГ, за периода от 01 януари до 30 юни 2021 г.

Дата на публикуване: 03.09.2021 г. изтегли
 
Анализ на пожарите в горските територии през 2021 г.

Дата на публикуване: 01.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД06-123 от 26.08.2021

Дата на публикуване: 26.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-162/19.08.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни и ремонтни дейности, както и движението на МПС в района на ДУ Буковец на територията на ТП ДГС Гурково

Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-161/18.08.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана движението на МПС и каруци в района на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 18.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-27/12.08.2021 г. на директора на ДПП Рилски манастир за забрана на паленето на открит огън на територията на парка

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД06-116 от 12.08.2021

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Анализ на ситуацията със защитата на горските територии от пожари през 2021 г.

Дата на публикуване: 12.08.2021 г. изтегли
 
АНАЛИЗ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВАТА СВИНЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Протоколи от извършени проверки в изпълнение на чл. 9, ал. 36 от ЗЛОД през 2021 г.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на ДГС за периода 2016-2020 г.

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци (ДДУ) на държавни горски стопанства – териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Анализът обхваща периода от 2016 до 2020 г. и е изработен на база на протоколи от извършените проверки от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

От анализа става ясно, че договорите до голяма степен се изпълняват коректно, определените годишни вноски по договорите за стопанисване и ползване на дивеча в по-голямата си част се превеждат редовно по сметка на съответното държавно предприятие. Основният проблем, констатиран при направените проверки е неизпълнението на бизнес-програмите и плановете за ползване на дивеча от някои от юридическите лица.  За част от извършените мероприятията не са представяни в горското стопанство отчетни документи, доказващи стойностното изражение на осъществените дейности.

С цел пълна прозрачност, Изпълнителна агенция по горите ще продължи да публикува информация за изпълнението на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на държавни горски стопанства.


Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в ловните стопанства

Във връзка с повишения обществен интерес към дейността на ловните стопанства експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) изготвиха анализ за изпълнението на договорите за ловностопанската дейност в държавните ловните стопанства (ДЛС). Оценена е ефективността на управлението на ДЛС от стопанска и икономическа гледна точка и как се постигат заложените в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) цели за опазване на дивеча и местообитанията му, възстановяване на запасите, подобряване на трофейните качества и развитието на организиран ловен туризъм. В периода 2016-2020 г. договори за съвместна дейност по ЗЛОД е имало за 22 ДЛС, като към 2021 г. в 19 от общо 29 ДЛС има активни 20 договора.

Данните показват, че за 20 г. частната ловностопанска инициатива е допълнила усилията на държавата за възстановяване на дивечовите популации до нивата от 1989 г. 

В повечето случаи, обаче публично-частното партньорство се оказва неизгодно най-вече от управленска гледна точка за ДЛС, които плащат за възможността на частните юридически лица да използват като свои най-добрите ловни стопанства и ловни бази в страната. Нелоялната конкуренция при сключването на тези договори за съвместна дейност води впоследствие до размиване на отговорностите на двете страни по договорите.

Въз основа от направените изводи се предлага да бъдат преразгледани правилата за отдаване на ловни територии в България, така че да бъде максимално защитен държавния и публичния интерес, да има максимална прозрачност и равнопоставеност между различните видове субекти, стопанисващи дивеча. Те ще бъдат заложени в новата концепция за развитие на ловното стопанство в България.


Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 618/22.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за определяне на служители, които да вписват данни в Модул 1 – „Информационна система за бюджетен контрол“, Модул 2 - „Регистър на проекти и дейности“  и Модул 3 - „Технически спецификации“ във връзка с изпълнение на задълженията на административните органи по чл. 7г, ал. 4 и чл. 7д, ал. 3 от ЗЕУ и чл. 52, ал.1, т. 2 от НОИИСРЕАУ


Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението

Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението.


Дата на публикуване: 28.07.2021 г. изтегли
 
Изготвен е анализ за търговията с дървен материал от България със страни от и извън Европейския съюз

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ за износа/изпращането на дървен материал от България в рамките на Европейския съюз и с трети страни, които не са членки на Съюза. Анализът обхваща периода от 2000 г. до края на първото тримесечие на 2021 г. и се базира на данни и информация от Националния статистически институт. 

От направения анализ се вижда, че количествата на изпратените и изнесените дърва за огрев и техните производни, както и на необработения и фасониран дървен материал са нараствали за периода от 2000 до 2007 г. В следващите две години се наблюдава спад, който е обусловен от световната икономическа криза. От 2010 г. до 2014 г. изнесените количества по трите групи дървесни материали се увеличават, като са най-големи през 2014 г. 

През 2015 г. е въведен Мораториум върху изпращането и износа на дървесина. Следва плавно понижаване, като през 2020 г. количествата са най-ниски. Причината за това е кризата в европейската и световната икономика, породена от пандемичната обстановка. През първото тримесечие на 2021 г. тенденцията се запазва същата, както за този период на 2020 г.


Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
Правен анализ на ИАГ относно определяне на действителна пазарна цена на заменените недвижими имоти в горските територии

С Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (2011/С) и SA.26217 (2011/С), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии, е разпоредено на държавата да възстанови държавната помощ по схемата. В тази връзка, от страна на ИАГ в процеса на работа и на текущите съдебни процедури е установено, че основният проблем, стоящ в основата на казуса със замените на гори, е крайно противоречивата нормативна, административна и експертна практика по изготвянето на пазарни оценки на имоти в България. Този проблем води до наказателни процедури на ЕК, тежки и скъпи административни процедури в МЗХГ и ИАГ, тежки и скъпи съдебни дела, правна несигурност в бизнеса и щета за имиджа на държавата.

В тази връзка е изготвен настоящия анализ, който да помогне в разрешаването на проблема с изготвянето на пазарни оценки и  противоречивата практика.


Дата на публикуване: 15.07.2021 г. изтегли
 
Анализ на управлението на държавните гори в Европа

Изпълнителна агенция по горите публикува информация за структурата, функциите и финансирането на държавни администрации в областта на горите в страни от ЕС. Изследването е извършено от експерти отдел „Наука и международни дейности“, дирекция „Горско стопанство“ при Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и е на база на наличната в интернет пространството публична информация, както и на проведени видео разговори с представители на министерства и държавни горски предприятия и получени писмени отговори на зададени конкретни въпроси. 

Предоставената информация съдържа данни за Полша, Словакия, Словения, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Белгия, Франция, Нидерландия, Финландия, Унгария, ФР Германия /Бавария, Хесен, Нордрайн Вестфалия, Баден, Вюртемберг, Берлин, Бремен и Хамбург, Бранденбург, Мекленбург – Горна Померания, Долна Саксония, Райнланд Пфалц, Заарланд, Саксония, Саксония – Анхалт, Шлесвих Холщайн, Тюринген/, Австрия, Хърватия, Гърция, Румъния, Швеция. 

Всяка държава членка на Европейския съюз (EС) прилага собствена административна и икономическа система за управление на горите. Проучването показва, че държавните горски администрации в отделните държави или федерални провинции работят на основата на традиции в горското стопанство, съобразени с разпределението на горите по видове собственост, начините на стопанисване, характеристиките на основните видове екосистеми и отчитайки националните особености при използване на социалните функции на горите. 

Съгласно Договора за функциониране на ЕС, управлението на горите не попада сред областите от компетентност на ЕС и съответно се следва принципа на субсидиарност и всяка държава членка прилага собствена административна и икономическа система за управление на горите. 


Дата на публикуване: 21.06.2021 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 18.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-243/10.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за работна група, която да изготви предложения за промени на Закона за горите

Дата на публикуване: 14.06.2021 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 446/07.06.2021 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ

Дата на публикуване: 07.06.2021 г. изтегли
 
Етичен кодекс на служителите в ИАГ

Дата на публикуване: 27.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-197/26.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 27.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-195/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 370/17.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Берковица по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 17.05.2021 г. изтегли
 
Годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов по реда на чл. 21, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 09.04.2021 г. изтегли
 
Заповед РД06-58 / 31.03.2021

Дата на публикуване: 31.03.2021 г. изтегли
 
Указания за извършване на проверки по отношение валидността на издадените превозни билети

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 15.03.2021 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2020 година

Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 116/15.02.2021г. по чл. 22, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 12а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

За определяне лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2021 г. 


Дата на публикуване: 15.02.2021 г. изтегли
 
Бюджет на Изпълнителна агенция по горите за 2021 год.

Дата на публикуване: 08.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 87/02.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2020 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Актуализиран списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за 2021 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РДГ- Велико Търново както и форматите, в които е достъпна

Дата на публикуване: 29.01.2021 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2020 г.

Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
ДОКЛАД ОТНОСНО: ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на публикуване: 22.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 29/18.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1022/31.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 05.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 989/10.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 04.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-401/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 04.01.2021 г. изтегли
 
ЗАП-995 /11.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно допълнение на ЗАП-950 /27.11.2020 г.

Дата на публикуване: 11.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 970/04.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълненив на „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изпълнителна агенция по горите“, утвърдени със заповед № 746/16.09.2020 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 952/30.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП "Рилски Манастир" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 953/30.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Благоевград по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
РД48-78/24.11.2020 на министъра на МЗХГ относно минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм

РД48-78/24.11.2020 на министъра на Министерство на земеделието, храните и горите относно минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия


Дата на публикуване: 27.11.2020 г. изтегли
 
ЗАП-950 / 27.11.2020 на изп. директор на ИАГ относно максимален брой на ловците в ловните сдружения

Заповед № ЗАП-950 / 27.11.2020 на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите относно максимален брой на ловците в ловните сдружения


Дата на публикуване: 27.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 896/04.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 29.09.2020 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 717/08.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Ловеч по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Заявление за достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите

Заявление за групов достъп в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите при провеждане на мероприятия.


Дата на публикуване: 03.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-111 от 01.09.2020г. за забрана на достъпа до държавна горска територия в обхвата на ловностопанския район на ТП ДЛС "Борово"

Дата на публикуване: 02.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 660/18.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Сливен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 18.08.2020 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 11.08.2020 г. изтегли
 
Инструкция относно процедурите за реда и начина на иницииране, проверка и одобряване на лимит за извършване на разходи чрез системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/

Дата на публикуване: 15.07.2020 г. изтегли
 
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи собственост на РДГ Велико Търново.

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили собственост на РДГ Велико Търново.

Дата на публикуване: 05.06.2020 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
Отчет за извършеното компенсационно залесяване до 31 декември 2019 г.

Отчет за извършеното компенсационно залесяване от 07.08.2012 г. до 31.12.2019 г. по Държавни предприятия


Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 294/10.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от Дирекция на природен парк "Българка" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 293/10.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.04.2020 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
ДОКЛАД ОТНОСНО: ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Годишен доклад за дейностите по контрол и опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси в обектите за любителски риболов за 2019 г.

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2019 г.

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2019 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 217/09.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 09.03.2020 г. изтегли
 
Актуализиран списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за 2020 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РДГ- Велико Търново както и форматите, в които е достъпна

Дата на публикуване: 06.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 128/12.02.2020 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 128/12.02.2020 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2020 г.


Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2019 година

Дата на публикуване: 11.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1/06.02.2020 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 06.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-21/23.01.2020 г. на министъра на МЗХГ, съдържаща допълнителни указания за груповия лов на дива свиня

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-20/23.01.2020 г. на министъра на МЗХГ за удължаване срокът за групов лов на дива свиня до 16.02.2020 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2019 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 22.01.2020 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2019 г.

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 23/13.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за допълнение на Заповед № 903/21.11.2020 г.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-7/07.01.2020 г. на министъра на МЗХГ за удължаване срокът за групов лов на дива свиня до 31.01.2020 г.

Дата на публикуване: 07.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-438/30.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 02.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1003/17.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Заповед N 991/11.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за откриване на постоянни контролни горски пунктове на територията на РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 903/21.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 14.10.2019 г. изтегли
 
Правилата за закупуване на горски територии

Правилата за закупуване на горски територии по чл. 163 от Закона за горите


Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-62/01.10.2019 г. на министъра на МЗХГ за групово ловуване на дива свиня и забрана на лова в ловностопански райони, попадащи в инфектирани зони с установено АЧС

Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност по време на лов

Дата на публикуване: 02.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 762/01.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Кюстендил по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 01.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 758/30.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.09.2019 г. изтегли
 
На Експертен съвет на ИАГ бе приета примерната Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната.

На 20.09.2019 г. в Изпълнителна агенция по горите се проведе заседание на Експертен съвет (ЕС), назначен със заповед № 727/19.09.2019 г. На заседанието беше направен преглед и бяха приети корекции на географските координати на местата за разполагане на средствата за наблюдение и откриване на горски пожари в горските територии, съгласно направени предложения от страна на Регионални дирекции по горите, които са извършвали промени на координатните точки по време на проектиране на съоръженията в периода декември 2017 г. – септември 2019 г.


Дата на публикуване: 25.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане на горскостопанския план за горските територии собственост на община Трявна, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци.


Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане на горскостопанския план за горските територии собственост на община Дряново, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци.


Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06 - 184 / 28.08.2019г. на РДГ В.Търново

На основание чл. 90 ал.1 т.1 от Наредба №18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии, във връзка с приемане на изработения горскостопански план на горските територии, собственост на Община Дряново.


Дата на публикуване: 03.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06 - 183 / 28.08.2019г. на РДГ В.Търново

На основание чл. 90 ал.1 т.1 от Наредба №18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии, във връзка с приемане на изработения горскостопански план на горските територии, собственост на Община Трявна.


Дата на публикуване: 03.09.2019 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 634/16.08.2019 г. на директора на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на Мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в ИАГ и нейните структури

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06-174/ 12.08.2019 на директора на РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06-173 / 12.08.2019г. на директора на РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06-172/ 12.08.2019 на директора на РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили собственост на РДГ Велико Търново.

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

 Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и  изработените горскостопански карти, горскостопанския план за горските територии – държавна собственост, плана за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване от пожари в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци.


Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 26.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД06-125 от 14.06.2019 г. на Директора на РДГ- Велико Търново за ограничаване достъпа до остров Вардим за срок от 3 / три / месеца

Дата на публикуване: 14.06.2019 г. изтегли
 
Заповед № 419/31.05.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-I-1 за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.05.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛА за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Дата на публикуване: 15.05.2019 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 13.05.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане и заповед комисия, относно изготвения ГСП за ГТ, собственост на община Хисар

Дата на публикуване: 30.04.2019 г. изтегли
 
Заповед № 332/25.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Пловдив по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 25.04.2019 г. изтегли
 
Заповед № 295/15.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Витоша по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 15.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Варна

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Монтана

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Справка с бележки и препоръки и протокол от провеждане на обществени обсъждания във всички общини на проект за Областен план за развитие на горските територии на област Смолян

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. изтегли
 
Заповед № ЗАП-203 / 11.03.2019г. на ИАГ

Дата на публикуване: 02.04.2019 г. изтегли
 
Резултати от извършената инвентаризация на състоянието на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения в горски територии към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 15.03.2019 г. изтегли
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2018г.

Дата на публикуване: 12.03.2019 г. изтегли
 
Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 08.03.2019 г. изтегли
 
Вътрешни правила административно обслужване РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 08.03.2019 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РДГ Велико Търново

Дата на публикуване: 08.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 05.03.2019 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2018 година

Дата на публикуване: 18.02.2019 г. изтегли
 
Заповед № 91/06.02.2019 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 91/06.02.2019 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2019 г.


Дата на публикуване: 06.02.2019 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2018 г.

Дата на публикуване: 04.02.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 30.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № 68/28.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-7/28.01.2019 г. на министъра за земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-3/28.01.2019 г. на министъра на МЗХГ за отмяна на т. IV от заповед № РД-48-92/30.11.2018 г.

Дата на публикуване: 28.01.2019 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2018 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 22.01.2019 г. изтегли
 
Издаване на разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловностопанските райони

Дата на публикуване: 08.01.2019 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 04.01.2019 г. изтегли
 
Заповед №1/02.01.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне състав на Методологически съвет по бюджет, финанси и счетоводство към ИАГ

Дата на публикуване: 02.01.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-101 на министъра на земеделието, храните и горите от 28.12.2018 г., относно констатиран нов случай на АЧС

Дата на публикуване: 28.12.2018 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република България, за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г.

Дата на публикуване: 04.12.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1052/28.11.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 28.11.2018 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 21.11.2018 г. изтегли
 
Заповед и образец на заявление за издаване на контролна горска марка

Заповед №970/29.10.2018г. на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, във връзка с чл. 55, ал. 1  от Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, определяща условията и реда за издаване на контролна горска марка и образец на заявление по чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии за издаванре на КГМ


Дата на публикуване: 29.10.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД06 - 176 / 15.10.2018г. на РДГ В.Търново

Заповед за извършване проверка на дейности по инвентаризация на горските територии на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 16.10.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ – Велико Търново

Дата на публикуване: 15.10.2018 г. изтегли
 
Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми

Дата на публикуване: 09.10.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД06 - 166 / 20.09.2018г. на РДГ В.Търново

Заповед за извършване проверка на дейности по инвентаризация на горските територии на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 20.09.2018 г. изтегли
 
Заповед № 151 / 29.08.2018г. на РДГ В.Търново

Дата на публикуване: 29.08.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВНИТЕ ИЗЛЕТИ

Дата на публикуване: 17.08.2018 г. изтегли
 
Заповед № 742/09.08.2018 г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминално у-во на заявените административни услуги в ИАГ"

Дата на публикуване: 14.08.2018 г. изтегли
 
Заповед № 141 / 02.08.2018г. на РДГ В.Търново

Заповед за извършване проверка на дейности по инвентаризация на горските територии на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 08.08.2018 г. изтегли
 
Заповед № 127 / 26.07.2018г. на РДГ В.Търново

Заповед за назначаване на комисия извършваща проверка на дейности по инвентаризация на горските територии на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 27.07.2018 г. изтегли
 
УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 25.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № 678/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на разрешително за групов лов с талони и разрешително за индивидуален лов

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-60/06.07.2018 г. на министъра на МЗХГ за утвърждаване на минимални цени за продажба на дивечово месо

Дата на публикуване: 09.07.2018 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 06.07.2018 г. изтегли
 
Заповед № 574 от 07.06.2018г на ИАГ

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. изтегли
 
Заповед № 572 от 06.06.2018г на ИАГ

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. изтегли
 
Заповед N 585/11.06.2018 г. на ИАГ за откриване на постоянен контролен горски пункт "Варвара" в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 12.06.2018 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република България за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.

Дата на публикуване: 29.05.2018 г. изтегли
 
Информация относно обработването на лични данни в РДГ - Велико Търново

Информация относно обработването на лични данни в РДГ - Велико Търново


Дата на публикуване: 25.05.2018 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Дата на публикуване: 18.05.2018 г. изтегли
 
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 09.05.2018 г. изтегли
 
Заповед № 421/04.05.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 08.05.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.05.2018 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 27.04.2018 г. изтегли
 
Заповед № 295/30.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Места.


Дата на публикуване: 17.04.2018 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане и заповед комисия, относно изготвения ГСП за ГТ, собственост на община Грамада

Дата на публикуване: 13.04.2018 г. изтегли
 
Заповед № 288/29.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Момчилград и община Джебел, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Момчилград.


Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 287/28.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Севлиево.


Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 277/27.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в границите на община Мездра и община Роман, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Мездра.


Дата на публикуване: 28.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 272/27.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в границите на община Кирково, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кирково.


Дата на публикуване: 28.03.2018 г. изтегли
 
Списъци на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Севлиево

Дата на публикуване: 20.03.2018 г. изтегли
 
Списъци на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Пещера

Дата на публикуване: 16.03.2018 г. изтегли
 
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ, ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ 2017 Г.

Дата на публикуване: 15.03.2018 г. изтегли
 
Списък на инвентаризирани гори, отговарящи на условията по чл.83 от ЗГ на ДГС Клисура, ДГС Оряхово и ДГС Места

Дата на публикуване: 14.03.2018 г. изтегли
 
Заповед № 194/06.03.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанския план задържавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Борима.


Дата на публикуване: 06.03.2018 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2018 г.

Дата на публикуване: 27.02.2018 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности - отчет за 2017 г.

Дата на публикуване: 27.02.2018 г. изтегли
 
Заповед № 40 от 22.02.2018г. на РДГ В.Търново за определяне трасе за Републикански шампионат по Ендуро - втори кръг

Дата на публикуване: 23.02.2018 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2017 година

Дата на публикуване: 22.02.2018 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на ТП ДГС Севлиево (община Севлиево), РДГ В.Търново, по землища на населени места

Дата на публикуване: 21.02.2018 г. изтегли
 
Годишен отчет на РДГ В.Търново за 2017 год. по ЗДОИ

Дата на публикуване: 13.02.2018 г. изтегли
 
Заповед № 116/12.02.2018 г., относно курсове за подготовка на кандидат-ловци

Заповед № 116/12.02.2018 г., относно Ловни сдружения, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2018 г.


Дата на публикуване: 12.02.2018 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2017 г.

Дата на публикуване: 25.01.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1065/27.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максимален брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 27.11.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 22.11.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1039/16.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ Сливен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 21.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 1007/09.11.17 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДГС ШИРОКА ЛЪКА

Дата на публикуване: 10.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-287/08.11.17 г. НА ДИРЕКТОРА НА РДГ СМОЛЯН ЗА СЪВЕЩАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ГПК ЕЛА 2001, ГПК КОСТОВИЦА И ГПК БИСТРИЦА

Дата на публикуване: 09.11.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РД 12-153/06.11.17 Г. ЗА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗВЪРШИ ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ 100% ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС ГОВЕЖДА

Дата на публикуване: 06.11.2017 г. изтегли
 
Заповед №991/03.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед №1321/16.12.2016 г. за утвърждаване на образци на дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина.

Дата на публикуване: 03.11.2017 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

             Община Севлиево уведомяват обществеността и заинтерисованите органи, че е изработен горскостопански план за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС Севлиево. Горскостопанския план е с период на действие от 01.01.2017г. до 31.12.2026 г. и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ гр. Велико Търново.
             На основание   чл. 90 ал. 2 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, на 21.11.2017 г. от 10.00 часа, в сградата на ТП Държавно горско стопанство Севлиево, ще се проведе обществено обсъждане на изработения горскостопански план за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП ДГС Севлиево.
Материалите са на разположение на заинтересованите лица в ОП  „Гори и земи“ Севлиево гр. Севлиево ул.“ Св. Княз Борис I“ №20, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа до 20.11.2017 г., и  са публикувани в страницата на Община Севлиево -  www.sevlievo.bg/
лице за контакти-инж. А. Атанасов
             Становища, писмени  предложения ,препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до  17,00 часа на 20.11.2017 г
писмено в ОП  „Гори и земи“ Севлиево гр. Севлиево ул.“ Св. Княз  Борис I“ №20
на  е-mail: A_Atanasov@sevlievo.bg
              За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтерисованите страни и органи, относно развитието на  общинските горски територии в района на дейност на ТП ДГС Севлиево през следващите 10 години.


Дата на публикуване: 27.10.2017 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 26.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 159/25.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 25.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 158/25.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА УОГС ЮНДОЛА

Дата на публикуване: 25.10.2017 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане


 Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и  изработените горскостопански карти, горскостопанския план за горските територии – държавна собственост, плана за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване от пожари в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Севлиево.
                  Регионална дирекция по горите Велико Търново и  СЦДП гр.Габрово уведомяват обществеността и заинтерисованите органи  , че е извършена инвентаризация на горските територии и са изработени горскостопански карти, горскостопански план за горските територии – държавна собственост, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване от пожари в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Севлиево. Горскостопанския план е с период на действие от 01.01.2017г. до 31.12.2026г. и влиза в сила след утвърждаване от изпълнителния  директор на ИАГ гр. София.
             На основание   чл.37 ал.4, чл. 90 ал. 2, чл.128 ал.4 и чл.140 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, на 21.11.2017 г. от 10.00 часа, в сградата на ТП Държавно горско стопанство Севлиево, ще се проведе обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, горскостопански план за горските територии – държавна собственост, план за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване от пожари в района на дейност на ТП Държавно  горско стопанство Севлиево.
Материалите са на разположение на заинтересованите лица в ТП ДГС Севлиево гр. Севлиево ул.“ Славянска“ №24, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа до 20.11.2017 г., и  са публикувани в страницата на СЦДП гр. Габрово - https://www.scdp.bg/
лице за контакти-инж. Е. Богданова
             Становища, писмени  предложения ,препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до  17,00 часа на 20.11.2017 г
писмено в ТП ДГС Севлиево гр. Севлиево ул. „Славнска“ №24
на  е-mail: sevlievo@scdp.bg
          За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтерисованите страни и органи, относно развитието на  горските територии в района на дейност на ТП ДГС Севлиево през следващите 10 години.


Дата на публикуване: 19.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 871/03.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Дупница

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 918/12.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Кирково

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 926/13.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за приемане на теренната работа по инвентариязация на ТП ДГС Севлиево

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 928/13.10.17 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН И ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ДГС КЛИСУРА

Дата на публикуване: 13.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 906/10.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от ДПП Врачански балкан по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 880/05.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на "Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ИАГ"

Дата на публикуване: 05.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-255/04.10.17 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В РЕВИР "БОЗОВОТО", ОБЩ. ЧЕПЕЛАРЕ

Дата на публикуване: 04.10.2017 г. изтегли
 
Заповед № 845/26.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански план и план за ловностопански дейности на ДЛС Кормисош

Дата на публикуване: 03.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-244/29.09.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ГПК БОРИКА И ГПК КАРЛЪК СС

ЗАПОВЕД № РДГ-СМ-3-244/29.09.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ  ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ГПК БОРИКА И ГПК КАРЛЪК СС


Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №147/02.10.17 г. ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА УОГС ЮНДОЛА

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №146/02.10.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС РОДОПИ

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №145/02.10.17 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА ПО ИНЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА НА ДГС АЛАБАК

Дата на публикуване: 02.10.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД №141/27.09.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ТАКСАЦИОННИТЕ ОПИСАНИЯ НА НАСАЖДЕНИЯТА НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 28.09.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83, ал. 2 от ЗГ, се публикуват списъци на територии, които са придобили характеристика на гора за: УОГС "Петрохан" с. Бързия, ДГС Оряхово, ДГС Лом, ДГС Белоградчик и ДГС Миджур.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. изтегли
 
Заповед 763 от 29.08.2017

Дата на публикуване: 21.09.2017 г. изтегли
 
Заповед № 836/19.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 19.09.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове на ДЛС Оряхово, ДГС Свищов, ДГС Маджарово и ДГС Царево

Дата на публикуване: 18.09.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83 от Закона за горите, се публикуват списъци за територии, които са придобили характеристика на гора за ДЛС „Балчик"

Дата на публикуване: 13.09.2017 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарни сечи

Предписание за провеждане на санитарни сечи по инициатива на РДГ и ЛЗС


Дата на публикуване: 07.09.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 25.08.2017 г. изтегли
 
В изпълнение на чл. 83, ал. 2 от Закона за горите, се публикуват списъци за територии, които са придобили характеристика на гора за ДГС „Свищов"

Дата на публикуване: 21.08.2017 г. изтегли
 
Заповед N 706/03.08.2017 г. на ИАГ за откриване на постоянни контролни горски пунктове

Дата на публикуване: 16.08.2017 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на ТП ДГС Свищов (община Свищов), РДГ В.Търново, по землища на населени места

Дата на публикуване: 15.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 721/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на природен парк "Витоша" по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 11.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 710/03.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на РДГ Шумен по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Заповед № 709/03.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 03.08.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 21.07.2017 г. изтегли
 
Заповед № 621/13.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАГ", утвърдени със Заповед № 986/26.08.2016 г.

Дата на публикуване: 13.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 96/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДГС АЛАБАК

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 95/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДГС РОДОПИ

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД 94/11.07.17 г. ЗА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГТ НА ДЛС БОРОВО

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
Заповед № 606/11.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 11.07.2017 г. изтегли
 
Заповеди за комисии за приемане на инвентаризации и горскостопански планове на ДГС Широка лъка, Варна, Борима, Троян и Пещера

Дата на публикуване: 06.07.2017 г. изтегли
 
Заповед № 589/05.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 05.07.2017 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Дата на публикуване: 22.06.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 21.06.2017 г. изтегли
 
Списък на подотделите в земеделските територии, придобили характера на гора по смисъла на ЗГ след 1 март 1991 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Стара Загора, ЮИДП Сливен, РДГ Стара Загора, по землища на населените места.

Дата на публикуване: 20.06.2017 г. изтегли
 
Заповед № 519/12.06.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 12.06.2017 г. изтегли
 
Методически указания за работа на ИАГ и нейните структури по проекти с външно финансиране

Дата на публикуване: 02.06.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ с утвърден график и състав на комисиите за провеждане на изпити за придобиване право на лов през 2017 г.

Дата на публикуване: 01.06.2017 г. изтегли
 
Заповед № 458/30.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за издаване по изключение на хартиени превозни билети за транспортиране на дървесина, когато обектите по чл. 206 т ЗГ нямат връзка с информационната система на ИАГ

Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 461/30.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за издаване на превозни билети чрез интернет информационната система на ИАГ

От 00.00 часа на 01.06.2017 г. се спира транспортирането на дървесина, придружена с хартиени превозни билети, издадени по чл. 211, ал. 4 от ЗГ


Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 443/29.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 30.05.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 22.05.2017 г. изтегли
 
Със Заповед № 418/17.05.2017 г. на главния секретар на ИАГ е утвърдена типова бланка "Антетка" за кореспонденция

Дата на публикуване: 17.05.2017 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 15.05.2017 г. изтегли
 
Заповеди за провеждане на съвещания във връзка с предстояща инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 09.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № РДГ-СМ-З-105/26.04.2017г. на директора на РДГ Смолян за провеждане на съвещание за приемане на горскостопански план за горите, стопанисвани от община Чепеларе

Дата на публикуване: 04.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 335/24.04.2017г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопанския план и плана за ловностопанските дейности на стопанство "Кричим"

Дата на публикуване: 24.04.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове и планове на ловностопански дейности

Дата на публикуване: 11.04.2017 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на горскостопански планове и планове на ловностопански дейности

Дата на публикуване: 04.04.2017 г. изтегли
 
Заповед № 198/16.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на директора на дирекция "ГЛД" за издаване на разрешения по чл.193, ал.3 и ал.5 от ЗГ

Дата на публикуване: 31.03.2017 г. изтегли
 
Заповед № 207/21.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 21.03.2017 г. изтегли
 
Баланс на горските територии за 2016 г. - Форма 1 и 5 ГФ - Общо и по видове собственост

Дата на публикуване: 17.03.2017 г. изтегли
 
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ, ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ 2016 Г.

Дата на публикуване: 15.03.2017 г. изтегли
 
Издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл. 206 от Закона за горите

Дата на публикуване: 13.03.2017 г. изтегли
 
КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


Дата на публикуване: 27.02.2017 г. изтегли
 
Резултати от извършена инвентаризация на наличните пожарища, насаждения унищожени от други природни въздействия и невъзобновени сечища към 31.12.2016 г.

Дата на публикуване: 27.02.2017 г. изтегли
 
Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2017 година

Дата на публикуване: 16.02.2017 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2016 година

Дата на публикуване: 16.02.2017 г. изтегли
 
Заповед № 73/09.02.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл.22, ал.4, т.1,2,3 от ЗЛОД, които да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2017 г.

Дата на публикуване: 09.02.2017 г. изтегли
 
МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ и ВЕЛОСИПЕДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата на публикуване: 19.01.2017 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2016 г.

Дата на публикуване: 12.01.2017 г. изтегли
 
Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната

Дата на публикуване: 21.12.2016 г. изтегли
 
Цени на разрешителни за лов за 2017 година

Дата на публикуване: 19.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1321/16.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл. 206 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.12.2016 г. изтегли
 
СТАТУТ НА ЗВЕНО “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 12.12.2016 г. изтегли
 
Заповед № 233 / 09.12.2016г.

Заповед за временно ограничаване достъпа до дивечовъден участък "Свищов Г" - остров Вардим - държавна горска територия за срок до 31.01.2017г.


Дата на публикуване: 09.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1264/07.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменения и допълнения на Заповед №590/03.05.2016 г.

Дата на публикуване: 08.12.2016 г. изтегли
 
Заповед №1234/23.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне максималния брой ловци в ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД

Дата на публикуване: 23.11.2016 г. изтегли
 
Заповед №1228/21.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на годишна вноска за стопанисване на дивеча през 2017 година

Дата на публикуване: 21.11.2016 г. изтегли
 
Заповед №1227/21.11.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на минимални цени на жив дивеч

за разселване от районите на дейност на ДЛС и ДУ, стопанисвани от ДГС през 2017 година


Дата на публикуване: 21.11.2016 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане

 Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица , юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии-държавна  и общинска собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Свищов”

На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 29.11.2016 г. ( понеделник ) от 10:00 часа в сградата на ТП “Държавно горско стопанство – Свищов” с адрес гр.Свищов , ул. “Нове” № 18 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии-държавна и общинска собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Свищов”.
Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:
    
В ТП ДГС-Свищов, гр.Свищов , ул. “Нове” № 18 , всеки работен ден от датата на публикуване от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт – инж. Диляна Чоранова-Коева.
    
    
Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане- 29.11.2016 г:
писмено в ТП “ДГС-Свищов” гр.Свищов , ул. “Нове” № 18
на е-mail:  svishtov@scdp.bg


Дата на публикуване: 16.11.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1111/20.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на горскостопанския план на ТП ДГС Елена

Дата на публикуване: 20.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1110/20.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на горскостопанския план на ТП ДГС Карнобат

Дата на публикуване: 20.10.2016 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 19.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1099/10.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на плана за ловностопански дейности на ТП ДГС Ловеч

Дата на публикуване: 17.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1097/10.10.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1084/05.10.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба 18/07.10.2015 г. за разглеждане на задания за инвентаризация на горските територии и горскостопански план

Дата на публикуване: 06.10.2016 г. изтегли
 
Заповеди за назначаване на комисии по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/07.10.2015 г. за приемане на извършената инвентаризация на горските територии и на горскостопанските планове

Дата на публикуване: 04.10.2016 г. изтегли
 
Заповед № 1060/27.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители от РДГ София по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 28.09.2016 г. изтегли
 
Заповед № РДГ-СМ-3-325/20.09.2016 г. на директора на РДГ Смолян за назначаване на комисия за приемане на горскостопански план за горски територии

Дата на публикуване: 26.09.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба 18/07.10.2015 г. за разглеждане на задания за инвентаризация на горските територии и горскостопански план

Дата на публикуване: 12.09.2016 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 02.09.2016 г. изтегли
 
Заповед № 987/29.08.2016 г.

Заповед № 987/29.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно отмяна на т. 21 от Заповед 781/29.06.2016 г. с приложена Заповед 781/29.06.2016 г.


Дата на публикуване: 29.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 273/22.08.2016 г. за назначаване на комисия за приемане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Сърница

Дата на публикуване: 22.08.2016 г. изтегли
 
Заповед № 952/09.08.2016 г. за назначаване на комисия за приемане на извършената инвентаризация на горските територии

и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии в района надейност на ТП “Държавно горско стопанство Хвойна”.


Дата на публикуване: 09.08.2016 г. изтегли
 
Методика за оценка и картографиране на риска от горски пожари за територията на страната

Дата на публикуване: 09.08.2016 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи, отнети в полза на държавата на територията на РДГ Велико Търново


Дата на публикуване: 15.07.2016 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на ТП ДГС Габрово(община Габрово), РДГ В.Търново, по землища на населени места

Дата на публикуване: 14.07.2016 г. изтегли
 
Заповед и график за проверки по чл.7, ал. 1 от Методиката за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в ТП ДГС Севлиево

 

График приемане на теренно-проучвателни работи в района на дейност на ТП ДГС Севлиево:

- приемане на 20% теренно-проучвателни работи - от 8 до 12.08.2016г.

- приемане на 50% теренно-проучвателни работи - от 12 - 16. -09.2016г.

- приемане на 100% теренно-проучвателни работи - от 14-18.11.2016г.


Дата на публикуване: 14.07.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания във връзка с приемане на изменение на горскостопански планове за горски територии

Дата на публикуване: 13.07.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 12.07.2016 г. изтегли
 
Заповед № 790/04.07.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ползване на хартиени превозни билети, утвърдени със заповед № 722/18.10.2012 г.

Дата на публикуване: 04.07.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 04.07.2016 г. изтегли
 
Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии

Дата на публикуване: 29.06.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 24.06.2016 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещания по чл. 34 от Наредба №18

Дата на публикуване: 22.06.2016 г. изтегли
 
Създаден е Методологичен съвет по бюджет, финанси и счетоводство със заповед №734/16.06.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Златоград, ЮЦДП-Смолян, РДГ Смолян, по землища на населените места

Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Образец на разрешително за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина,на основание чл. 24, ал. 2 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 30.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 642/30.05.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за образци на превозни билети за транспорт на дървесина от обекти по чл.206 от ЗГ

Дата на публикуване: 30.05.2016 г. изтегли
 
Ведомствени трудови норми за лесокултурна дейност

Дата на публикуване: 25.05.2016 г. изтегли
 
Информация за провеждане на обучения за издаване на електронен превозен билет

Дата на публикуване: 13.05.2016 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на вещи отнети в полза на държавата, находящи се в база ТП ДЛС "Росица", с. Стоките


Дата на публикуване: 04.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 486/24.03.2016 г. за провеждането на изпити за вписване в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ, на лицата със средно образование и тези, които са отписани от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от Закона за горите

Дата на публикуване: 01.04.2016 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на ТП ДГС Горна Оряховица (община Г.Оряховица, Лясковец, Стражица), РДГ В.Търново, по землища на населени места

Дата на публикуване: 24.03.2016 г. изтегли
 
Годишен доклад за контрол, опазване и защита от пожари на горските територии за 2015 година

Дата на публикуване: 16.03.2016 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-90/14.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 15.03.2016 г. изтегли
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Дата на публикуване: 01.03.2016 г. изтегли
 
Заповед № 356/24.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 351/23.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на заповед 336/22.02.2016 г.

Дата на публикуване: 23.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 336/22.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети

Дата на публикуване: 22.02.2016 г. изтегли
 
Проект на ПРАВИЛНИК за допълнение на УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните дирекции

Дата на публикуване: 22.02.2016 г. изтегли
 
Заповед № 69/19.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 20.01.2016 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури за 2015 г.

Дата на публикуване: 18.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-523/30.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните

за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2016 г. до 28.02.2017 г.


Дата на публикуване: 07.01.2016 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2016 година

Дата на публикуване: 06.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № 934/17.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 06.01.2016 г. изтегли
 
Заповед № 962/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 18.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 835/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ловуването по време на коледните и новогодишните празници 2015 г.

Дата на публикуване: 09.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 886/08.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ползването на контролни пластини за коледни елхи

Дата на публикуване: 08.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 880/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 796/11.11.2015 г.

Дата на публикуване: 07.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 876/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 04.12.2015 г. изтегли
 
Заповед № 873/03.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 04.12.2015 г. изтегли
 
Заповед 815/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ относно изменения и допълнения при ползването на контролните пластини

Дата на публикуване: 24.11.2015 г. изтегли
 
Заповед 837/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой ловци в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 24.11.2015 г. изтегли
 
Заповед 813/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 17.11.2015 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на вещи отнети в полза на държавата, находящи се в база гр. Сухиндол, ул. "Росица" № 2 и ТП ДГС "Болярка"- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" № 23


Дата на публикуване: 13.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 797/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 796/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 795/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.11.2015 г. изтегли
 
Заповед № 764/02.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.11.2015 г. изтегли
 
търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на вещи отнети в полза на държавата, находящи се в РДГ Велико Търново и разсадник с. Джулюница.


Дата на публикуване: 30.10.2015 г. изтегли
 
търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на вещи отнети в полза на държавата, находящи се в РДГ Велико Търново, ТП ДГС Севлиево и ТП ДГС Плачковци.


Дата на публикуване: 30.10.2015 г. изтегли
 
Заповед № 723/09.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 09.10.2015 г. изтегли
 
Заповед № 707/05.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.10.2015 г. изтегли
 
Заповед № 687/28.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.09.2015 г. изтегли
 
Заповед № 639/04.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.09.2015 г. изтегли
 
Заповед № 631/02.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 02.09.2015 г. изтегли
 
Издаване на позволително за сеч чрез интернет базираната система на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 17.08.2015 г. изтегли
 
Заповед № 543/30.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 30.07.2015 г. изтегли
 
Издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл. 206 от Закона за горите

Дата на публикуване: 10.06.2015 г. изтегли
 
Заповед № 388/05.06.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.06.2015 г. изтегли
 
Заповед № 355/27.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 351/25.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 166/30.04.2015 г. на директора на РДГ София за невалидни кочани с превозни билети

Дата на публикуване: 13.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 308/07.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на районите на дейност на Регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 07.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 302/04.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 05.05.2015 г. изтегли
 
Заповед № 283/28.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 266/15.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 15.04.2015 г. изтегли
 
Заповед № 244/02.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Карлово, ЮЦДП-Смолян, РДГ Пловдив, по землища на населените места

Дата на публикуване: 03.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, ЮЦДП-Смолян, РДГ Кърджали, по землища на населените места

Дата на публикуване: 01.04.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Хасково, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места

Дата на публикуване: 01.04.2015 г. изтегли
 
Статут на звено "Вътрешен одит"

Дата на публикуване: 23.03.2015 г. изтегли
 
СПИСЪК НА ПОДАДДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА на РДГ В.ТЪРНОВО ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Дата на публикуване: 20.03.2015 г. изтегли
 
На основание чл. 83, от Закона за горите РДГ Берковица, публикува СПИСЪК на имотите в земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите,

установени при инвентаризацията на горските територии през 2012 г. в района на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ


Дата на публикуване: 20.02.2015 г. изтегли
 
Заповед № 107/13.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл.22, ал.4, т.1,2,3 от ЗЛОД, които да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2015 г.

Дата на публикуване: 17.02.2015 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на ТП ДГС Елена, РДГ В.Търново, по землища на населени места

Дата на публикуване: 17.02.2015 г. изтегли
 
Заповед № 89/06.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 09.02.2015 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2014 г.

Дата на публикуване: 30.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 15/16.01.2015 г. на директора на РДГ Пловдив за невалидни кочани с превозни билети

Дата на публикуване: 16.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № РД-49-8/13.01.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

Дата на публикуване: 14.01.2015 г. изтегли
 
Заповед № 1066/29.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

Дата на публикуване: 29.12.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1008/05.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 960/20.11.2014 г. в частта по т. II

Дата на публикуване: 05.12.2014 г. изтегли
 
Заповед №993/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение за Заповед №875/29.10.2014г.

Дата на публикуване: 28.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №992/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-378/05.11.2014 г. на министъра на МЗХ

за въвеждане на допълнителни изисквания при провеждане на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч в горите - държавна собственост


Дата на публикуване: 05.11.2014 г. изтегли
 
Заповед №875/29.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети по чл.211а от ЗГ

Дата на публикуване: 29.10.2014 г. изтегли
 
Заповед №831/14.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.10.2014 г. изтегли
 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2014 В РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на публикуване: 07.10.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДГС „Видин” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 25.09.2014 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употрябявани автомобили собственост на РДГ Велико Търново.


Дата на публикуване: 15.09.2014 г. изтегли
 
Заповед № 670/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на директора на дирекция "ГЛД" да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

Дата на публикуване: 26.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДЛС „Женда” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Ивайловград” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 19.08.2014 г. изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Пазарджик” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

Дата на публикуване: 01.08.2014 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона згорите, на територията на община Севлиево

Дата на публикуване: 21.07.2014 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за обезсилване на служени карти

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Заповед №500/30.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци за рекламен стандарт, табели и други нагледни материали

Дата на публикуване: 02.07.2014 г. изтегли
 
Заповед №498/27.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.06.2014 г. изтегли
 
Заповед № 431/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на инж. Ценко Ценов да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

Дата на публикуване: 12.06.2014 г. изтегли
 
Заповед №400/31.05.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.06.2014 г. изтегли
 
Заповед №287/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 08.05.2014 г. изтегли
 
Заповед №286/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.05.2014 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употрябявани автомобили собственост на РДГ Велико Търново.


Дата на публикуване: 30.04.2014 г. изтегли
 
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Велико Търново, Полски тръмбеш, Павликени, Сухиндол

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
Заповед за определяне пожароопасен сезон за Област Габрово

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
Заповед за определяне пожароопасен сезон за Област Велико Търново

Дата на публикуване: 11.04.2014 г. изтегли
 
Отговор до РДГ Благоевград, касаещ указания за инвентаризация на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 26.03.2014 г. изтегли
 
Заповед № 151/20.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 21.02.2014 г. изтегли
 
Заповед №140/19.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2014 г.

Дата на публикуване: 19.02.2014 г. изтегли
 
Анализ на извършената през 2013 год. есенна инвентаризация на 1, 2, 3, 4 и 5-годишните горски култури

Дата на публикуване: 18.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 625/29.06.2011 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на прeвозен билет за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 13.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 118/10.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 11.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-12/10.01.2014 г. на министъра на МЗХ относно определяне цена на декар за компесационно залесяване през 2014 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1213/21.12.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за компесационно залесяване

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2014 година

Дата на публикуване: 29.01.2014 г. изтегли
 
Търг с тайно наддаване

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употрябявани автомобили собственост на РДГ Велико Търново.


Дата на публикуване: 17.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-4/07.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-133/09.04.2013 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2014 г. изтегли
 
Заповед №03/02.01.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.01.2014 г. изтегли
 
Заповед № 1048/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за създаване на работна група по прилагането на Регламент 995/2010 г.

Въпроси по прилагането на Регламент 995/2010 г., може да зададете на e-mail: tkrastev@iag.bg; tumbev@iag.bg


Дата на публикуване: 25.11.2013 г. изтегли
 
Заповед № 1043/20.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 967/05.11.2013 г.

Дата на публикуване: 20.11.2013 г. изтегли
 
Заповед № 967/05.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на превозен билет, с който се придружават коледни елхи без коренова система

Дата на публикуване: 05.11.2013 г. изтегли
 
Заповед №925/22.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 22.10.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 880,881,882,883/10.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.10.2013 г. изтегли
 
Заповед № 824/20.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

Дата на публикуване: 25.09.2013 г. изтегли
 
Заповед №770/28.08.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 28.08.2013 г. изтегли
 
Заповед № 659/09.07.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.07.2013 г. изтегли
 
Заповед №619/25.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписване от публичния регистър на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 25.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 616/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписванеот публичния регистъра на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

Дата на публикуване: 24.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 615/20.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 21.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 601/18.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 19.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 594/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 593/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.06.2013 г. изтегли
 
Заповед № 470/18.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 18.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 463,464/17.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 18.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 460/16.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 378/25.04.2013 г.

Дата на публикуване: 17.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 452,453,454,455/15.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 16.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 444,445/14.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2013 г. изтегли
 
Заповеди № 432,433,434,435,436,437,438,439,440,441/13.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2013 г. изтегли
 
Програма за развитие и обучение на кадрите в ИАГ през 2013 г.

Дата на публикуване: 13.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 422/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 423/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 424/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-144/25.04.2013 г. на министъра на МЗХ, с която се утвърждават образци на позволителни за ползване на недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 09.05.2013 г. изтегли
 
Заповед № 389/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 388/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 386/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 387/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 385/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 26.04.2013 г. изтегли
 
Заповед № 378/25.04.2013 г. за утвърждаване на образец на превозен билет за транспортиране на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения

Дата на публикуване: 25.04.2013 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници

Дата на публикуване: 05.04.2013 г. изтегли
 
Инструкция

Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите.


Дата на публикуване: 15.03.2013 г. изтегли
 
Класификационна схема

Класификационна схема на типовете горски месторастения.


Дата на публикуване: 15.03.2013 г. изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 13.03.2013 г. изтегли
 
Заповед № 201/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

Дата на публикуване: 06.03.2013 г. изтегли
 
Заповед № 199/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

Дата на публикуване: 06.03.2013 г. изтегли
 
Нова тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

С постановление на Министерски съвет № 41 от 22.02.2013 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 21 от 01.03.2013 г., е одобрена нова  тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

Новите такси, които се заплащат  за издаване на удостоверение за изработване на контролни горски марки (т. III от Заповед № 109/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) и за издаване удостоверение за изработване на производствени марки (т. III-3 от Заповед № 110/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) са в размер на 5,00 лв. за един брой удостоверение.


Дата на публикуване: 01.03.2013 г. изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2012 г.

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Заповед № 147/14.02.2013 г. на и.д.изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиванве право на лов

Дата на публикуване: 15.02.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-11/24.01.2013 г. на министъра на МЗХ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

Дата на публикуване: 28.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № 11/10.01.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне цената за компесационно залесяване

Дата на публикуване: 11.01.2013 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-552/12.12.2012 г. на министъра на земеделието и храните и образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 03.01.2013 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2013 година

Дата на публикуване: 13.12.2012 г. изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 16.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 666/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

Дата на публикуване: 12.10.2012 г. изтегли
 
Заповед № 654,655,656,657/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно правомощия на служители на ИАГ по чл.197 от ЗГ

Дата на публикуване: 10.10.2012 г. изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 05.10.2012 г. изтегли
 
СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Регистри на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика


Дата на публикуване: 28.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 602/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 601/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на инж. Мария Динева да води и поддържа регистъра на трудови злополуки в ИАГ

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 600/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на комитет по условия на труд към ИАГ

Дата на публикуване: 26.09.2012 г. изтегли
 
Решение № 4 от заседание на Комисия за разглеждане на подадените заявления за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл 235 от ЗГ, проведено на 06.08 и 10.08.2012 г.

Лицата, подали в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) заявления за вписване в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, които не са представили някои от изискуемите документи, съгл. Чл. 237 от Закона за горите към подадени заявления, следва да ги представят в ИАГ към съответния входящ регистрационен номер.

 Приложение: списък на лицата


Дата на публикуване: 14.09.2012 г. изтегли
 
Заповед № 517/22.08.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта и утвърждаване на нов по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ

Дата на публикуване: 23.08.2012 г. изтегли
 
Списък на лицата, които следва да представят допълнително диплома за завършено средно образование към подаденото заявление за вписване в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика.

Дата на публикуване: 14.08.2012 г. изтегли
 
Заповед № 302/16.05.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на служебна карта по чл. 190, ал. 3, т. 1 от Закона за горите

Дата на публикуване: 04.07.2012 г. изтегли
 
Нов образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск

Дата на публикуване: 04.07.2012 г. изтегли
 
Заповед № 385/14.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на бланки по НКОГТ

Дата на публикуване: 15.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 379/12.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горски разсадници

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 375/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горските територии

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 373/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 374/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на регистър на производствени марки по НКОГТ

Дата на публикуване: 12.06.2012 г. изтегли
 
Заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на бланки по НКОГТ

Дата на публикуване: 07.06.2012 г. изтегли
 
Указания за Изработване, приемане и утвърждаване и актуализиране на горскостопански планове за горски територии – собственост на общини, физически и юридически лица и техни обединения

Дата на публикуване: 06.04.2012 г. изтегли
 
На основание чл. 21, ал. 4 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии, Изпълнителна агенция по горите публикува обобщения годишен доклад за 2011 г.

Дата на публикуване: 16.03.2012 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-2/10.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 10.01.2012 г. изтегли
 
Ценоразпис за организирания ловен туризъм в Република България за 2012 година

Дата на публикуване: 03.01.2012 г. изтегли
 
Доклад за мониторинг върху изпълнението на националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор /2006-2015г./ и на стратегическия план за развитие на горския сектор /2007-2011г./

Дата на публикуване: 19.12.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД49-424/29.11.2011 г. министъра на земеделието и храните, относно възлагане на дейности и оправомощяване на длъжностни лица

Дата на публикуване: 08.12.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД49-340/17.08.2011 г. на министъра на земеделието и храните, регламентираща износа на необработен дървен материал и съгласуване удостоверения за износ

Дата на публикуване: 18.08.2011 г. изтегли
 
Заповед № 627/01.07.2011 г. за упълномощаване на директорите на РДГ за продажбата на отнети в полза на държавата вещи

Дата на публикуване: 01.07.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-200/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

Дата на публикуване: 19.05.2011 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-201/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 19.05.2011 г. изтегли
 
Покана за "Изработка и доставка на превозни билети по утвърден образец"

Дата на публикуване: 03.05.2011 г. изтегли
 
Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

В броя от 12.11.2010 г. на Официален вестник на ЕС беше публикуван приетия през месец октомври Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. С предстоящото му влизане в сила се определят задължения на физически или юридически лица, които пускат на пазара дървен материал или изделия от дървен материал във всички държави членки на ЕС.

 


Дата на публикуване: 17.11.2010 г. изтегли
 
Ценоразпис на фиданките, произведени на територията на РДГ за сезон 2010/2011 г.

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Ценоразпис за организиран международен ловен туризъм /Hunting tourizm prices for contact: hunting@iag.bg/

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Списък на излишните фиданки за залесяване, които се предлагат за продажба - хиляди броя по РДГ

Списък


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Нови бланки при изготвяне и оформяне на документите, създадени в резултат от дейността на административните звена на МЗХ

Нови бланки


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организиран ловен туризъм в Република България за периода от 01.01.2010 г. до 01.03.2011 г. с изключение на дивеча стопанисван и ползван по чл.2, ал.3 от ЗЛОД

Ценоразпис


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Антетка на Изпълнителна агенция по горите

Антетка


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 96/10.06.2010 г. за движение на МПС в района на ДЛС "Витиня"

Заповед № 96/10.06.2010 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 1924/15.10.2009 г.

Заповед № 1924/15.10.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите

Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 1672/09.09.2009 г.

Заповед № 1672/09.09.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Етичен кодекс

Етичен кодекс


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.

Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 315/30.12.2008 г. за движението на МПС в района на ДЛС "Ропотамо"

Заповед № 315/30.12.2008 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Постановление № 158 от 18 юни 2009 г.

Постановление № 158 от 18 юни 2009 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция по горите по Закона за горите, приета с постановление № 202 на Министерски съвет от 2008 г.

 


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.

Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.

Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.

Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.

Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.

Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Харта на клиента

Харта на клиента


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Ролята на ръководителите в процеса на атестиране

Ролята на ръководителите в процеса на атестиране


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Списък класифицирана информация

Списък на категориите информация в Държавна агенция по горите, нейните структури, специализирани териториални звена и ДДС, класифицирани като служебна тайна


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Заповед № 223 / 23.02.2010г.

Заповед № 223 / 23.02.2010г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.

Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.


Дата на публикуване: 23.06.2010 г. изтегли