Начало

РДГ Велико Търново

 РДГ – Велико Търново носи името на град Велико Търново, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина като граничи на север чрез река Дунав с Република Румъния, на изток с РДГ Русе и РДГ – Шумен, на юг с РДГ Сливен и РДГ Стара загора и на запад с РДГ Ловеч .
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ Велико Търново осъществява контрол върху горите на територията на област Габрово и област Велико Търново, в които попадат следните 14 общини : Велико Търново, Горна Оряховица , Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец, Стражица, Сухиндол, Свищов, Габрово, Трявна, Севлиево, Дряново.
РДГ – Велико Търново включва 7 държавни горски стопанства и 2 държавни ловни стопанства ..Държавните горски стопанства са: ДГС Буйновци, ДГСЕлена, ДГС Плачковци, ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДГС Габрово, ДГС Севлиево и ДЛС Росица и ДЛС Болярка.

Многообразието на дървесните видове се определя от основните широколистни местни и чуждоземни представите, като бук, цер, зимен дъб, благун, габър, липа, дива череша, явор, ясен, брекиня, червен дъб, акация, топола и от иглолисните, изкуствено внесен бял бор, чер бор, смърч, атласки кедър, веймутов бор, дуглазка ела и други екзоти.  Територията се обитава от благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, чакал, лисица, заек, фазани и други. В планинската част се срещат защитени видове кафява мечка и дива коза. В реките и водоемите са разпространени шаранови и пъстървови риби. От горите се добиват горски плодове, билки и гъби. Целта на извежданите санитарии, отгледни сечи и главни сечи е не само добив на дървесина, но и подобряване на устойчивостта на насажденията, тяхната производителност и естествено възпроизводство.

 

Телефонен номер за получаване на сигнали чрез SMS от собственици /ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ на територията на РДГ Велико Търново, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа: +359 876 853 625

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

http://procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=105

http://profilnakupuvacha.com/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ – Велико Търново – инж. Петя Атмаджова, телефон 0884 556 031,  e-mail: p.atmadzhova@rdgvtarnovo.com. Информация относно обработването на лични данни в РДГ - Велико Търново може да получите в раздел документи - други

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ - ВАЖНО!

 

 

Работно време:

от 8:30 ч. до 12:00 ч.

от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995