НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Велико Търново | Основни дейности

Регионалната дирекция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка. РДГ е структура на ИАГ за провеждане на държавна политика в областта на горите и ловното стопанство – подчинена непосредствено на Изпълнителната агенция по горите. Дирекцията осъществява организация , координация и контрол на дейностите по :

 - възпроизводство на горите в горския фонд

 - ползвания от горите и земите в горския фонд

 - опазване на горите и земите в горския фонд

 - проектиране и строителство в горския фонд

 - ловно стопанство

Регионалната дирекция по горите се ръководи от директор.

Директорът осъществява своите правомощия в териториалния обхват на дейност на дирекцията. Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на РДГ. При осъществяване на правомощията си директорът на дирекцията се подпомага от заместник-директори

Структура, функции и организация на работата на РДГ-Велико Търново
Регионалната дирекция по горите е структурирана в обща и специализирана администрация.
В специализирана администрация работят главни експерти – инженер лесовъди, които осъществяват контрол по прилагане на Закона за горите и неговите подзаконови разпоредби .

В общата администрация работят главни експерти и специалисти , които подпомагат юридически дейнста на дирекцията и осъществяват икономически , административни и технически функции с които подпомагат дейността на главните експерти от специализираната администрация.