РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 09.05.2016

Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Старши горски инспектор” в дирекция „Горско стопанство”  има за цел:
контролиране дейността по правилното провеждане на сечите, опазването на подраста и почистването на сечищата, като следи за правилното и своевременно освидетелстване на сечищата ;
организиране, координиране, контролиране и участване в проверки по маркиране;
подготвяне на  отговори на жалби, сигнали и запитвания по въпроси, за които отговаря;
участие в контрола и осигуряването на необходимите лесозащитни мероприятия в горите;
изготвяне на  анализи, доклади, справки, свързани с опазването  на горските територии; 
контрол при спазването на изискванията на Закона за горите за ползване на недървесни горски продукти от горските територии;
контрол при опазването на дивеча и рибата, изпълнението на всички ловностопански и рибностопански мероприятия;  
извършване проверки по прилагане на Регламент 995/2010 г.
извършване проверки по сигнали от тел.112;
проверка по документи и на терен горскостопански програми и план-звлечения за промяна вида на сечта, съгласно нормативните изисквания

Материали