РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 30.04.2018

Длъжност: Главен експерт-системен администратор
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Главен експерт-системен администратор” в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” е свързана с инсталиране, конфигуриране и управление на инфраструктурата на компютърните конфигурации и локални мрежи. Извършва дейности по възстановяване на данни след повреди. Извършва актуализация на наличния приложен софтуер. Извършва регистрация и корекции в система за управление на обекти по чл.206 от Закона за горите. Обслужване на приложен софтуер за мобилни устройства за издаване на превозни билети от държавни горски стопанства и физически лица, упражняващи частна лесовъдска практика и общини. Подпомага служителите да работят със средствата на информационните системи. Следи за актуалността на антивирусния софтуер. Следи за успешността на на направените архиви на базата данни. Поддържа архив от документацията на софтуера и хардуера в удобен за употреба вид.

Материали