РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 22.12.2017

Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
5000 гр. В.ТЪРНОВО, бул.”БЪЛГАРИЯ” №23
 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58
 БУЛСТАТ  000138396

ОБЯВЛЕНИЕ

    Регионална дирекция по горите (РДГ), гр.Велико Търново, бул. „България” №23, тел. 062 620    059, на основание глава пета, раздел IV от Кодекса на труда и във връзка с глава четвърта от Наредбата № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № 40/17.11.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите обявява конкурс за длъжността:

Главен специалист-горски инспектор - 2 работни места

І.Минималните  изисквания
1. Образователна степен – средно лесовъдско образование, съгласно т. 49 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.
2. Професионален опит – 2 години
II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: да отговарят на изискванията на чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
III.Начинът за провеждане на  конкурса е чрез писмен тест и интервю за професионална компетентност.
IV.Етапи на провеждане:
1.Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.
2.Допускане на кандидатите по документи.
3.Обявяване на допуснати и недопуснати кандидати.
4.Провеждане на конкурса:
4.1.Първи етап: решаване на писмен тест.
4.2.Втори етап: провеждане на интервю с издържалите успешно теста.
4.3.Окончателно класиране: при окончателното класиране се събират точките на кандидата от теста и интервюто.
V.Описание на длъжността: Главен специалист-горски инспектор осъществява непосредствения контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратява и разкрива нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.
VI.Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността „Главен специалист – горски инспектор” в дирекция „Горско стопанство” в Регионалната дирекция по горите е 460 лева*.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
VII.Изпълнението на задълженията на главен специалист-горски инспектор е в териториалния обхват на РДГ – Велико Търново /за Общини Велико Търново, Павликени, Сухиндол, Свищов/. РДГ В.Търново не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.
VIII.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1.заявление;
2.автобиография;
3.копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
4.документ, удостоверяващ професионалния опит /професионалният опит се доказва с официални документи за: трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбина/;
5.свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
6.официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
7.медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:
а/ не страда от психически разстройства;
б/през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;
8.документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:
а/срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
б/лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;
9.копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
10.копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
11.медицинско свидетелство
За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по VIII, т.6, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.
IX.Документите следва да бъдат представени в  деловодството на  РДГ Велико Търново, гр.Велико Търново, бул.”България” № 23, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 12.00 часа на 22.12.2017 година. При подаването им на лицата се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.
X.Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в РДГ Велико Търново, гр.Велико Търново, бул.”България”№ 23.

Материали