РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 17.01.2017

Длъжност: Главен горски инспектор -за общини Велико Търново, Павликени, Сухиндол и Свищов
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Главен горски инспектор” в дирекция „Горско стопанство”  има за цел:
-контролиране дейността по правилното провеждане на сечите, опазването на подраста и почистването на сечищата, като следи за правилното и своевременно освидетелстване на сечищата ;
-организиране, координиране, контролиране и участване в проверки по маркиране;
-подготвяне на  отговори на жалби, сигнали и запитвания по въпроси, за които отговаря;
-участие в контрола и осигуряването на необходимите лесозащитни мероприятия в горите;
-изготвяне на  анализи, доклади, справки, свързани с опазването  на горските територии;
-контрол при спазването на изискванията на Закона за горите за ползване на недървесни горски продукти от горските територии;
-контрол при опазването на дивеча и рибата, изпълнението на всички ловностопански и рибностопански мероприятия; 
-извършване проверки по прилагане на Регламент 995/2010 г.
-извършване проверки по сигнали от тел.112;
-проверка по документи и на терен горскостопански програми и план-извлечения за промяна вида на сечта, съгласно нормативните изисквания.

Материали