РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 20.12.2016

Длъжност: Старши експерт – опазване на горските територии, достъп до горите и защита от пожари
Звено: РДГ Велико Търново

Длъжността „Старши експерт –опазване на горските територии, достъп до горите и защита от пожари” в дирекция „Горско стопанство”  има за цел:
- контрол по опазването  на горските територии от незаконната сеч и извоз, незаконна паша, незаконно строителство, пожари и др.;
- контрол по съставянето на актове и издаването на наказателни постановления по съставени актове от горските инспектори;
- проверки по жалби и сигнали, свързани с  опазването на горите;
- проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения за промяна вида на сечта.

Материали